Vuosikokous

Karjalan Pyhäjärvi ry
VUOSIKOKOUS
Ke 8.8.2018 klo 18
Juurikan vapaa-aikakeskuksessa (Juurikkajärventie 3, Kitee)

Sääntömääräiset asiat, keskustelua ajankohtaisista aiheista.
Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa! 

 Toimintakertomus 2017-2018


 • Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Anniina Kontiokorpi, varapuheenjohtajana Jouko Turkka, sihteerinä Tuomas Ojanen, rahastonhoitajana Pentti Hämäläinen ja muina hallituksen jäseninä Aimo Karttunen, Kimmo Martiskainen, Ulla Rauramo, Topi Rautio ja Marja Simola. Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiin kolme kertaa (29.9.2017 (samalla postitustalkoot), 18.4.2018 (sähköpostikokous) ja 19.7.2018).   
 • Yhdistys jatkoi talkootyönä näkösyvyysmittauksia Pyhäjärvellä ja Ätäsköllä. Myös rajavartiolaitos osallistui näkösyvyysmittauksiin. Vuonna 2018 näkösyvyydet ovat olleet varsin heikkoja vaihdellen 5-6 metrin välillä.  Ätäsköllä näkösyvyydet ovat juurikan kanavan kosteikon rakentamisen jälkeen parantuneet merkittävästi, jopa 1,5 metrillä. Valtakunnallinen sinilevän tarkkailupiste Sorvanniemessä on jatkanut toimintaansa. Sinilevää on esiintynyt läpi kesän 2018, mutta yleensä melko heikkoina ja usein pintavedessä leijuvina esiintyminä. Juhannuksen jälkeen on kuitenkin havaittu muutamia massiivisia esiintymiä.
 • Karjalan Pyhäjärven tilaan vaikuttavista toimista valuma-alueella voidaan todeta, että toimintakaudelle metsähakkuita alueella on toteutettu suhteellisen runsaasti. Hakkuissa ja maaperän käsittelyssä ravinteita sekä kiintoainetta kulkeutuu vesistöön suojavyöhykkeiden ollessa riittämättömiä. Hakkuualueiden aurauksia suoritetaan myös rinteen myötäisesti, joka edesauttaa ravinteiden valumista vesistöön. Maatalouden kuormitus on valuma-alueella säilynyt entisellään. Uukuniemen Koirasuolta peräisin olevia humuslauttoja on tuulten vaikutuksesta ajautunut mm. Sarvisalonsaareen. Humuslauttojen rehevöittävä vaikutus on suhteellisen pieni, mutta ne vaikuttavat muuten kirkasvetisen ja hiekkapohjaisen/rantaisen Karjalan Pyhäjärven tilaa heikentävästi. Suurin vesistökuormitus Karjalan Pyhäjärveen kohdistuu erityisesti Harkonjoesta ja Parikkalan puolelta tulevista jokiuomista, joita ei ole saatu kunnostustoimien piiriin.
 • Yhdistys laati selvityspyynnön Kesälahden Totkunniemessä toteutettujen pelto-ojitusten vaikutuksesta Karjalan Pyhäjärveen. Alueelle on toteutettu useita maastokatselmuksia. Pojois-Karjalan ELY-keskus totesi lausunnossaan, että ojitus ei ole luvanvarainen toimenpide, koska se koskee vanhojen pelto-ojien avaamista, maanomistajalta ei vaadita vesiensuojelutoimenpiteitä, mutta alueelle suositellaan esimerkiksi pienen kosteikon rakentamista. Kosteikon rakentamista ja siihen käytettävissä olevaa rahoitusta on selvitetty yhdessä paikallisten asukkaiden ja ELY-keskuksen kanssa.
 • Yhdistys toteutti Ranta-asukkaiden aktivointi hoitokalastukseen Karjalan Pyhäjärvellä ja Ätäsköllä -hankkeen, johon Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi avustusta 3 000 euroa ja Kiteen kaupunki 1 000 euroa. Yhdistyksen omaksi rahoitusosuudeksi jäi 2 150 euroa. Hankkeessa järjestettiin kolme koulutuspäivää 14.4.2018, 15.4.2018 ja 19.5.2018. Katiskakurssia mainostettiin Koti-Karjala -lehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisen median kautta. Koulutukset pidettiin Juurikan vapaa-aikakeskuksessa Kiteellä ja kurssin vetäjänä toimi kalastaja Jukka Pusa. Karjalan Pyhäjärvi ry:stä kursseilla apuohjaajana toimivat Mauri Turunen ja Jouko Turkka. Kolmen kurssipäivän aikana rakennettiin 80 katiskaa. Kurssin osallistujat sitoutuivat toteuttamaan aktiivista hoitokalastusta. Noin puolet katiskoista on pyynnissä Ätäsköjärven osakaskuntien alueella ja puolet Karjalan Pyhäjärven osakaskuntien alueella.
 • Yhdistyksen edustaja, Anniina Kontiokorpi, on toiminut varajäsenenä Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmässä.
 • Yhdistyksen molemmat hoitonuotat on myyty.
 • Yhdistyksen kotisivuja on pyritty pitämään ajan tasalla. Sivujen kautta on kerätty jäsenistön sähköpostiosoitteita viestinnän tehostamiseksi.
 • Yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa on jatkettu ja uusia kunnostamistoimenpiteitä vaativia kohteita on kartoitettu.
 • Yhdistyksessä on noin 250 jäsentä (perhe- ja yksilöjäsenet). Maksettujen jäsenmaksujen määrä säilyi ennallaan.  
 •  

Toimintasuunnitelma 2018-2019


 • Toimintavuosi on Karjalan Pyhäjärvi ry:n kahdeskymmeneskolmas toimintavuosi.
 • Jatketaan keskustelua Kiteen kaupungin kanssa Karjalan Pyhäjärven merkityksestä kaupungin ”sisävesistönä”. Pyhäjärven valuma-alueiden kartoitukseen/kunnostamiseen ja muuhun Pyhäjärven tilaa ylläpitävään/parantavaan työhön tulisi löytää rahoituskanavia. Myös Kiteen kaupungin tulisi osallistua aktiivisesti muiden tahojen kanssa erilaisten valtakunnallisten ja EU-tasoisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja rahoituksen hakemiseen. Pyhäjärvi on jo nykyiselläänkin Kiteen kaupungin alueen merkittävin loma-asutuskeskittymä ja rantaosayleiskaavan saatua lainvoiman merkittävyys kasvaa entisestään.
 • Näkösyvyysmittauksien osalta käynnistyy kahdeskymmeneskolmas mittausvuosi. Näkösyvyysmittauksia jatketaan talkoovoimin vanhoilla mittauspaikoilla, mutta myös rajavartiolaitoksen toimesta. Vapautuville näkösyvyyden mittauspaikoille pyritään löytämään jatkaja. Neljä uutta mittaajaa on saatu mukaan toimintaan vuodesta 2017 eteenpäin.
 • Valtakunnallinen sinilevätarkkailun seurantapiste Sorvanniemessä jatkaa toimintaansa.
 • Rannan asujia kannustetaan hoitokalastukseen verkoilla ja katiskoilla.
 • Yhdistys tarkkailee Pyhäjärven tilaa sekä siihen mahdollisesti vaikuttavien hankkeiden etenemistä ja pyrkii toimillaan suojelemaan Pyhäjärven herkkää vesiekosysteemiä.
 • Yhdistys panostaa jäsenhankintaansa mm. osallistumalla Pyhäjärven alueen kesätoreille ja esimerkiksi Muikkumarkkinoille ja Puhoksen perinnepäiville 2019.
 • Jatketaan jäsenistön sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden keräämistä viestinnän helpottamiseksi. Lisätään tiedostusta erityisesti sähköisessä muodossa.
 • Yhdistyksen edustaja jatkaa toimintaansa Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän varajäsenenä.
 • Yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, metsäkeskuksen, Keski-Karjalan Luonto ry:n sekä muiden toimijoiden kanssa jatketaan.

Ei kommentteja: