Säännöt

Karjalan Pyhäjärvi r.y.:n säännöt:

 

1 §                 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karjalan Pyhäjärvi r.y..

Yhdistyksen kotipaikka on Kiteen kaupunki.

 

2 §                 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on Karjalan Pyhäjärven luonnontilaisuuden säilyttäminen ja sen vesi- ja muun ympäristöluonnon hoidon edistäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1.     harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa;

2.     järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja ja talkoita;

3.     toimii Karjalan Pyhäjärven edun valvomiseksi viranomaisissa ja tuomioistuimissa; sekä

4.     harjoittaa muuta Karjalan Pyhäjärven hyväksi tapahtuvaa toimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1.     ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja;

2.     omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta;

3.     toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia; sekä

4.     harjoittaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää elinkeinoa ja ansiotoimintaa.

 

3 §                 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Eri jäsenryhmiltä voidaan periä erisuuruiset jäsenmaksut.

 

4 §                 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi tai enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5 §                 Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Lisäksi hallitus voi erikseen antaa jollekin henkilölle henkilökohtaisen oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen.

 

6 §                 Tilit

Yhdistyksen tilikausi on 12 kuukautta siten, että tilikausi päättyy helmikuun lopussa.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7 §                 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

8 §                 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen elokuun loppua.

 Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

9 §                 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaus;

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8.     valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9.     valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika;

10.  käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

 

10 §               Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen  kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.