Kolme merkittävää hankehakua 

1.6.2024

Olemme mukana kolmessa merkittävässä hankehaussa: 

  • Karjalan Pyhäjärven kunnostuksessa 
  • Koirasuon vesistönsuojeluhankkeessa sekä 
  • Puruveden, Karjalan Pyhäjärven ja itäisen Pihlajaveden vesienhoidon organisointihankkeessa. 

Odotamme kaikista myönteisiä päätöksiä. Hankkeista tarkemmin alla:

               Kuva: Viskan.com

1.     HANKESUUNNITELMA KARJALAN PYHÄJÄRVEN KUNNOSTUKSESTA

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on jättänyt 31.5.2024 hankehakemuksen JÄSMY-ohjelmaan (Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma).

Aloite Karjalan Pyhäjärvi ry:ltä

Karjalan Pyhäjärven hankesuunnitelma sai alkunsa Karjalan Pyhäjärvi ry:n aloitteesta sekä paikallisten toiveesta ehkäistä Pyhäjärveen kohdistuvaa vesistökuormitusta.

Hanke on yleishyödyllinen. Hyödynsaajia ovat valuma-alueen luonnon monimuotoisuus mukaan lukien linnusto, alueen käyttäjät ja elinkeinoharjoittajat, mökkiläiset, sekä alueen kunnat ja kuntalaiset.

Toteuttaja

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on edistänyt vesiensuojelua alueellaan vuodesta 1964 lähtientehden yhteistyötä ELY-keskusten, vesiosakaskuntien, kuntien ympäristötoimien, Saimaan vesi ja ympäristötutkimus Oy:n ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on Karjalan Pyhäjärven ekologisen tilan säilyttäminen ja vedenlaadun heikentymisen uhan vähentämien, vesistön luonnonsuojeluarvojen vaaliminen ja yleisesti vesiensuojelun edistäminen hankealueella. Hankkeella pyritään löytämään ratkaisuja vesistön tummumiskehityksen ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on 1-2 vesiensuojelukohteen toteuttaminen ja 1-2 jo toteutetun kohteen kunnostaminen. Hankkeella mahdollistetaan alueella kaivatun vesiensuojelutyön toteuttaminen asiantuntijoiden avulla.

Toimenpiteet ja aikataulu

Karjalan Pyhäjärven vesiensuojeluhankkeessa selvitetään vuosina 2025-2026 järven kunnostuksen toimintaedellytyksiä, sitoutetaan ja kootaan yhteen alueen toimijoita ja toteutetaan käytännön vesiensuojelutoimenpiteitä valitulla kohteella. Hankkeessa laaditaan toimintaedellytyksiä jatkohankkeelle, jossa vesiensuojelutoimia voidaan jatkaa hankkeessa laadittujen selvitysten pohjalta.

Hankkeeseen perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajia Kaakkois-Suomen ja Pohjois- Karjalan ELY-keskuksesta, Karjalan Pyhäjärvi ry:stä ja Imatran seudun ympäristötoimesta sekä Parikalla, Kiteen ja Kesälahden kunnista.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 191 000 €, josta JÄSMY-rahoitushaku 80 % Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö 20 %. Pyhäjärvi ry:ltä ei vaadita rahallista panostusta.

Yhteyshenkilö

SVSY:n hankevetäjä Maarit Moisio, maarit.moisio@svsy.fi, puh. 040 167 9799

2.     HANKEHAKEMUS KOIRASUON VESISTÖNSUOJELUTOIMENPITEISTÄ

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala on hakenut 31.5. Suomen Metsäsäätiön rahoitusta metsäluontohankkeelle kumppaninaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Parikkalan seurakunta on hyväksynyt tämän omalta osaltaan.

Aloite

Koirasuon vesistönsuojeluhanke sai alkunsa erään Karjalan Pyhäjärvi ry:n jäsenen aloitteesta.

Kohde

Hankeen kohde on Koirasuo, sen läpi virtaava Koirajoki ja sen Suomen puoleinen valuma-alue. Koirasuon pinta-ala on noin 180 hehtaaria, josta Parikkalan seurakunnan omistuksessa on noin 110 hehtaaria. Loppuosa suoalueesta jakaantuu useille yksityiselle maanomistajille.

Tavoite

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa Pyhäjärveen laskevien vesien tilaa, sekä metsä- ja suoluonnon monimuotoisuutta, samalla kun mahdollistetaan kannattavan metsätalouden harjoittaminen.

Saadut kokemukset hyödynnetään koko metsänhoitoyhdistysketjussa. Hanke toteuttaa METSO- ja HELMI -ohjelmia, Suomen kansallista biodiversiteettistrategiaa sekä EU:n biodiversiteettistrategiaa ja sen ennallistamisasetusta.  

Aikataulu

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2024 – 30.11.2025. Kesän 2024 aikana tehdään tarkemmat suunnitelmat toteutettavista töistä, joista pääosa tehdään talvella 2025 ja kesällä 2025. Hankkeen loppuraportti valmistuu 30.11.2025 mennessä.

Rahoitus

Pyhäjärvi ry:ltä ei vaadita rahallista panostusta.

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistys Jukka Pietilä jukka.pietila@mhy.fi, puh. 040 621 6042 ja Panu Kukkonen panu.kukkonen@mhy.fi, puh. 040 121 6518.

3.     ESISELVITYSRAPORTTI PURUVEDEN, KARJALAN PYHÄJÄRVEN JA ITÄISEN PIHLAJAVEDEN VESIENHOIDON ORGANISOINNISTA

 Esiselvitysraportti on laadittu Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta Puruveden alueen potentiaalisten vesienhoidon organisointitapojen kartoittamiseksi ja jätetty tarkastettavaksi 18.3.2024 ympäristöministeriöön. Mukana on kolme järveä ja kolme kuntaa ja ELY-keskusta.

Tavoite

Tavoite on tunnistaa Puruveden ja mahdollisesti siihen liittyvien samantyyppisten lähialueiden pitkäjänteisen vesienhoitotyön keskeisimmät resurssihaasteet ja pyrkiä löytämään tehokkain tapa vastata näihin haasteisiin uuden organisoimistavan avulla. Organisaatiomuodon osalta tarkempaan vertailuun valikoituivat säätiömalli sekä vesiensuojeluyhdistysmalli, jossa toiminta järjestettäisiin olemassa olevien alueellisten vesiensuojeluyhdistysten kautta. Esiselvityksen perusteella esitetään organisaatiomalliksi säätiötä.

Uuden organisaation tavoitteeksi on asetettu säännöllisen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen hanketoiminnan koordinointi toiminta-alueillaan.

Nykyiset toimintamallit

Puruveden alueella vesienhoidon yhteistyöverkosto on kohtuullisen kattava ja toimiva vastuutahoja Pro Puruvesi ry. Karjalan Pyhäjärvellä vesienhoitoon on herätty kansalaisaktiivisuuden muodossa jo 1980-luvulla vastuutahona Karjalan Pyhäjärvi ry.. Pihlajaveden itäosissa vesienhoitotyö on ollut kytköksissä koko Pihlajaveden vesistönhoitoon vastuutahona Etelä-Savon ELY-keskus.

Rahoitus

Suuntaa antava vuosibudjetti olisi noin 720 000 €, josta omarahoituksella katettava osuus olisi 420 000 € ja hankerahoituksella 300 000 €.

Yhteyshenkilö

Pro Puruveden hallituksen puheenjohtaja Reijo Jantunen, reijo.jantunen@gmail.com, puh. 050 593 7787