Ranta-asukkaan vesiensuojelun ABC

Siispä

1.     Pese matot, pyykit ja astiat kuivalla maalla ja vältä fosfaattipitoisia pesuaineita. Pesuaineet rehevöittävät järveä.

2.     Huuhtele itsesi ja tukkasi ennen kuin menet saunasta uimaan. Sama syy.

3.     Imeytä rantasaunan pesuvedet kivipesään, älä laske suoraan järveen. Sama syy.

4.     Kompostoi käymäläjätteet; älä kuoppaa niitä maahan. Sama syy.

5.     Älä hanki runsaasti vettä kuluttavia laitteita kesämökille. Vältät turhia jätevesiä.

6.     Kunnosta jätevesijärjestelmäsi nykyvaatimusten mukaisiksi. Vanhentunut järjestelmä huonontaa kaivoveden laatua ja lisää vesistön forfori-ja typpikuormitusta.

7.     Haravoi keväällä rantaan kulkeutunut kasvimassa pois ja kompostoi se kauempana rannasta. Näin estät järviveden ravinteiden ja humuspitoisuuden lisääntymistä.

8.     Älä hävitä hyödyllisiä vesikasveja. Uposkasvit pitävät veden kirkkaana. Vesikasvit käyttävät kasvuunsa ojista ja maalta tulevia ravinteita ja ehkäisevät aaltojen aiheuttamaa rantojen eroosiota sekä sitovat juurillaan järven pohjan maa-aineksen paikoilleen. Erityisen puhtaan järven ilmentäjiä ovat nuotta- ja lahnaruoho sekä järvisätkin*).

9.     Niitä runsastuneita vesikasveja esim. järviruokoa ja kerää niittojäte pois vedestä tarpeeksi kauas rannasta. Ensimmäisenä kesänä niitto kahteen kertaan, toisena kesänä kertaalleen samasta paikasta. Älä niitä ojien suista, sillä kasvit pidättävät ravinteita! 

10.   Harrasta hoitokalastusta: pyydä särkiä ja lahnoja, mutta säästä petokaloja. Käytä kalat ravinnoksi tai kompostoi ne kaukana rannasta. Särjet ja lahnat syövät eläinplanktonia, mikä puolestaan lisää levän eli kasviplanktonin määrää. Lisäksi särkikalat pöyhivät pohjaa, jolloin sieltä vapautuu ravinteita, mikä pienentää vesistön happipitoisuutta.

11.   Soutuvene, paras vene. Vedenalainen moottorimelu häiritsee kaloja ja aiheuttaa niille muutoksia käyttäytymiseen. Myös rannoilla ja luodoilla pesivät linnut häiriintyvät melusta.

12.   Älä kaiva ojia järveen saakka, jätä rantaan suojavyöhyke tai rakenna laskeutusallas. Vyöhyke pidättää ravinnevalumia ja estää eroosiota. Laskeutusallas pienentää veden virtausnopeutta, jolloin kiintoaines laskeutuu pohjaan.

13.   Tuki suo-ojia täyttämällä ne kivillä tai risuilla. Suoveden virtaus järveen hidastuu ja auttaa suota ennallistumaan.

14.   Rakenna kosteikkoja. Ne imevät itseensä ravinteita pidättämällä vettä. Lisäksi ne tarjoavat ravintoa ja elinympäristön monille lajeille. 

Puhtaiden vesien ilmentäjiä

Oikealta: Nuottaruoho, lahnaruoho ja järvisätkin. Kuvat oikealta: Suomen Luonto, WorldPress.com ja Suomen Luonto