Säännöt

Y-tunnus 2099439-9. Yhdistys rekisteröity 26.6.1995. Säännöt tarkastettu 11.11.2020.

 1.     Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karjalan Pyhäjärvi ry ja sen kotipaikka on Kiteen kaupunki.

 2.     Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on Karjalan Pyhäjärven suojelu ja sen vesi- ja muun ympäristöluonnon hoidon edistäminen.

 Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

-        harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa;

-        järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja ja talkoita;

-        toimii Karjalan Pyhäjärven edun valvomiseksi viranomaisissa ja tuomioistuimissa; sekä

-        harjoittaa muuta Karjalan Pyhäjärven hyväksi tapahtuvaa toimintaa.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

-        ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja;

-        omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta;

-        toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia; sekä

-        harjoittaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää elinkeinoa ja ansiotoimintaa.

 Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 3.     Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

 4.     Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 5.     Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 3-7 hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 6.     Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Lisäksi hallitus voi erikseen antaa jollekin henkilölle henkilökohtaisen oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen.

 7.     Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 12 kuukautta siten, että se päättyy helmikuun lopussa.

 8.     Toiminnantarkastaja

Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 9.     Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elokuun loppuun mennessä.

 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 10.   Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 11.   Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajanlausunto

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.     Valitaan hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

9.     Valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja.

10.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 12.   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.