Virkistyskäyttö ja matkailu

Vasemmalla Suppailijoita auringonlaskun aikaan. Kuva: Pirjo Kaksonen; Oikealla Miesväki lähdässä kalaan. Kuva: Ulla Rauramo


Pyhäjärven virkistyskäyttö

Lähde: Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2023

Pyhäjärvi on nykyisin tärkeä vapaa-ajan virkistyskohde. Alueen virkistyskäyttö lisääntyi 1960- ja 70-luvuilla mökkiasutuksen leviämisen myötä. Pyhäjärven rannat ovat kauttaaltaan yleis- tai asemakaavoitettuja, ja niillä on noin 1200 vapaa-ajan asuntoa. Järvellä on suuri merkitys virkistys- ja kalastuskohteena. Alueen saaret ja ranta-alueet ovat lisäksi tärkeitä marjastus-, sienestys- ja metsästysalueita, joille tullaan virkistäytymään kauempaakin. Alueen luonto tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia myös retkeilyyn.

Vaikka Pyhäjärven virkistyspalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen yli maakunta- ja kuntarajojen on jäänyt toteutumatta, alueella on paljon vetovoimatekijöitä, jos kohta puutteitakin:


Virkistyskäytön vetovoimatekijöitä

 • erinomainen veden laatu ja kirkasvesi
 • monipuolinen luonto ja lajisto
 • karuille, kirkasvetisille järville ominainen kalasto
 • rakentamattomien rantojen runsaus
 • alueen luonnonsuojelualueet
 • veneilyreitit (80 km)
 • mahdollisuudet marjastukseen, sienestykseen ja metsästykseen
 • alueen mielenkiintoinen historia (Venäjä, ortodoksiasutus, idän ja lännen raja)
 • venerantojen suuri määrä
 • veneiden laskupaikkojen runsaus

Virkistyskäytön heikkouksia


 • paikoin puutteelliset palvelut
 • paikoin puutteelliset satamapalvelut
 • vesitieyhteyden puuttuminen Pyhäjärveltä Saimaalle
 • retkisatamien puute
 • olemassa olevien rakenteiden ja palveluvarustuksen paikoin heikko kunto ja epäselvät hoitovastuut
 • eri käyttäjäryhmien huomioiminen
 • mainonta ja tiedotus, esim. verkkosivuilla oleva tieto hajallaan ja vanhentunutta
 • sähköisen karttapalvelun puute
 • kohdeopastuksen puute


Pyhäjärven alueen virkistysrakenteet. Lähde: Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2023