Yksityiset luonnonsuojelualueet

Merkittäviä luontoarvoja turvataan osaltaan valtion pitkään jatkuneilla suojeluohjelmilla. Suojeluohjelmien alueista muodostetaan mahdollisuuksien mukaan valtion luonnonsuojelualueita luonnonsuojelulain ja -asetuksen päätöksin tai yksityisiä suojelualueita ELY-keskuksen rauhoituspäätöksin. Pyhäjärven valuma-alueella on useita eri valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita ja muita luonnonsuojelualueita:

  • Soidensuojeluohjelmalla suojellaan suoluontotyyppejä ja monimuotoista suoluontoa. Soidensuojeluohjelman kohde on Kustinsuo, noin 44 ha. Täydennysehdotuksen suokohteita on Pyhäjärven valuma-alueella kuusi. Alueet sijaitsevat Pyhäjärven eteläosissa, mm. Sarvisalossa, Uukuniemen pohjoisosissa ja Marjoniemessä.
  • Harjujensuojeluohjelma on laadittu harjuluonnon luonteenomaisten geologisten, geomorfologisten ja maisemallisten piirteiden säilyttämiseksi. Suojeltujen harjujen luonnontilaa ja maisemakuvaa ei saa heikentää esim. maa-ainesten ottamisella. Harjujensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita ovat Marjoniemen Marjoniemenkangas, Niukkalan Syrjiensärkkä sekä Karjalanjärven ja Suuri-Nivungin vieritse kulkeva Karjalansärkkä-Seiväslamminsärkkä.
  • Lehtojensuojeluohjelmalla suojellaan eri lehtokasvillisuusvyöhykkeiden lehtoja ja turvataan niiden eläin- ja kasvilajistoa. Alueen luontokokonaisuuteen kuuluu Näsönsalmen harjulehto ja Pajarinselän Kotalahden rantalehto. Papinniemen ukonhattulehto on lehtojensuojeluohjelma-alueen lisäksi myös Natura 2000 -alue.
  • Rantojensuojeluohjelmalla pyritään säilyttämään arvokasta järvi- ja meriluontoa ja suojelemaan luonnontilaisia, vielä rakentamattomia rantoja. Pyhäjärven rantojensuojeluohjelma-alueet ovat Hummonselän Hiekkaniemen ympäristö, osia Honkaniemestä ja Sorsasaaresta, pieniä saaria Sorsasaaren edustalta sekä saaria Papinniemenselältä.

Valtakunnallisten suojeluohjelmien alueiden lisäksi Pyhäjärven valuma-alueella on 69 yksityistä luonnonsuojelualuetta (1.12.2022), jotka on muodostettu maanomistajan hakemuksesta kuntien, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden maille ELY-keskuksen päätöksellä. Yksityisten luonnonsuojelualueiden yhteispinta-ala noin 534 ha ja alueiden keskikoko 1,5 ha.


Valtion maiden ja yksityiset luonnonsuojelualueet Pyhäjärven valuma-alueella. Yksityisten luonnonsuojelualueiden numerot on alleviivattu. Lähde: Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2023