Natura 2000 – maailman laajin suojelualueiden verkosto

Lähteet: www.ymparisto.fi, Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2023

Euroopan Unionilla on vahva luonnonsuojelulainsäädäntö. Ensimmäinen merkittävä luonnonsuojelulaki on vuodelta 1979 (lintudirektiivi). Lainsäädännön keskiössä on Natura 2000 -verkosto: 26 000 suojelualuetta, jotka kattavat viidenneksen EU:n maa-alasta ja merkittäviä osia ympäröivistä meristä. Natura 2000 on maailman laajin suojelualueiden verkosto (https://environment.ec.europa.eu/). Se tarjoaa suojaa Euroopan uhanalaisimmille lajeille ja luontotyypeille, ja sen avulla suojellaan luontodirektiivin (1992/43/ETY) ja lintudirektiivin(2009/147/EY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä. Erityisten suojelutoimien alueilla SAC (= Special Areas of Conservation) toteutetaan luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä. Verkostoon kuuluu myös lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita SPA (= Special Protection Area), joilla toteutetaan linnuston kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä. SAC- ja SPA-alueet voivat olla osittain päällekkäisiä. Lisätietoja verkostosta ja Suomessa sijaitsevista Natura 2000 -alueista on saatavilla ympäristöministeriöstä. (https://ym.fi/natura-2000-verkosto).


Natura 2000 -verkosto

  • Lintudirektiivi (2009/147/EY): 500 luonnonvaraista lintulajia, 5 300 erityissuojelualuetta
  • Luontodirektiivi (1992/43/ETY): 1 500 harvinaista ja uhanalaista kasvi- ja eläinlajia, 230 luontotyyppiä, kuten heinäniityt, nummet ja marskimaat
  • SAC (= Special Areas of Conservation) erityisten suojelutoimien alue
  • SPA (= Special Protection Area) lintudirektiivin mukainen erityissuojelualue

Natura 2000 ei ole vain luonnonsuojelualueiden verkosto. Siinä otetaan huomioon, että ihmiset ja luonto toimivat parhaiten toistensa kumppaneina. Verkostossa ei suljeta pois taloudellista toimintaa vaan pyritään varmistamaan, että siinä kunnioitetaan arvokkaiden lajien ja luontotyyppien suojelua. Natura 2000 -alueita koskevat päätavoitteet ovat: 

  • välttää toimintaa, joka saattaisi vakavasti häiritä lajeja tai vahingoittaa luontotyyppejä, joille alue on osoitettu
  • toteuttaa tarvittaessa myönteisiä toimenpiteitä näiden luontotyyppien ja lajien säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi suojelun parantamista varten. 

Verkosto edistää kestävää metsätaloutta, kalastusta, maataloutta ja matkailua ja takaa näin pitkän aikavälin tulevaisuudennäkymiä ihmisille, jotka asuvat näillä alueilla ja ovat riippuvaisia näistä toiminnoista. 


Natura 2000 ei ole vain luonnonsuojelualueiden verkosto. Siinä otetaan huomioon, että ihmiset ja luonto toimivat parhaiten toistensa kumppaneina. Verkostossa ei suljeta pois taloudellista toimintaa vaan pyritään varmistamaan, että siinä kunnioitetaan arvokkaiden lajien ja luontotyyppien suojelua.