Asema Natura-verkostossa ja muissa suojeluohjelmissa

Jokainen Euroopan unionin jäsenvaltio laatii kansallisen luettelon luontodirektiivin mukaisista Natura-alueistaan. Arviointi suoritetaan kullekin luonnonmaantieteelliselle vyöhykkeelle erikseen. Lopullisen päätöksen tekee EU:n ministerineuvosto tai komissio. Suomessa on 1 867 Natura 2000 -aluetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 50 000 km2. Niistä on Pohjois-Karjalassa 129 aluetta yhteispinta-alaltaan hieman alle 1 200 km2. Vettä tästä on noin 470 km2. Osa kohteista sijaitsee useamman kunnan tai kahden maakunnan alueella.

 Karjalan Pyhäjärvi on maakunnallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvokas vesistö. Alueen luontokokonaisuus (FI0700091) on pinta-alaltaan 15 296 hehtaarin suuruinen Natura-alue, joka liitettiin Suomen EU:n Natura 2000 -verkoon 1990-luvun lopulla edustaen niukkaravinteisia kirkasvetisiä järviä, joiden veden laatu on pääosin erinomainen ja joille ovat tyypillisiä monet pohjaruusukekasvit. Järven kalataloudellinen, maisemallinen ja biologinen merkitys on huomattava. Karjalan Pyhäjärvi kuuluu Natura-suojeluverkoston ohella Pohjoismaiden ministerineuvoston hyväksymiin suojeluvesiin ja erityistä suojelua vaativiin vesiin. Pyhäjärven erityisarvo erityistä suojelua vaativana vesistönä on vahvistettu myös tuomioistuinkäytännössä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisulla KHO 2013:91. Erityissuojelun tavoitteena on vesistöalueen säilyttäminen oligotrofisena (niukkaravinteisena) ja mahdollisimman luonnontilaisena sekä samalla kalataloudellisen arvon turvaaminen.

 Valuma-alueen rikkaaseen kasvillisuuteen kuuluvat muun muassa metsänätkelmä ja kallioseinämillä kasvavat isokokoinen kuhmujäkälä, lehtoneidonvaippa, tuoksumatara ja suomyrtti. Pyhäjärvi on erityisen merkittävä virkistyskäytön ja kalastuksen kannalta luonnonsuojelullisesti sekä myös tutkimuksellisesti. Järven veden laatua on seurattu 1960-luvulta lähtien ja se on ollut mukana monissa veteen ja vesibiologiaan liittyvissä tutkimuksissa.

 Tiiviisti Pyhäjärven vesialueeseen linkittyneenä on kaksi Natura 2000 -aluetta: Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus (FI0700091/SAC) ja Pyhäjärven tikkametsät 93 ha (FI0700092/SPA). Näiden lisäksi Pyhäjärven reitin valuma-alueella sijaitsee 10 muuta Natura 2000 -aluetta.

NroAluetunnusAlueAluetyyppiPinta-ala, ha
1FI0700076Karjalansärkkä-SeiväslamminsärkkäSAC104
2FI0700115MakonniemiSAC15
3FI0700039MarjoniemenkangasSAC579
4FI0423003NiukkalaSAC38
5FI0700088Otravaaran ängelmälehtoSAC1
6FI0700041Papinniemen ukonhattulehtoSAC5
7FI0700091Pyhäjärven alueen luontokokonaisuusSAC20544
8FI0423006Suurtuvan niittySAC1
9FI0423001SyrjiensärkkäSAC129
10FI0700034SopensuoSAC/SPA37
11FI0700002JuurikkajärviSPA129
12FI0700092Pyhäjärven tikkametsätSPA93

 Pyhäjärven reitin valuma-alueella 04.39 sijaitsevat Natura 2000 -alueet tunnuksineen ja pinta-aloineen. Lähde: Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2023

 Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus -alueen toteutustapana on vesilaki, luonnonsuojelulaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Vesilain ja luonnonsuojelulain kautta varmistetaan, että vesi- ja maa-alueilla tapahtuva toiminta ei vaaranna Natura 2000 -alueen suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Maankäyttö- ja rakennuslakia sovellettaessa luontoarvot voidaan turvata ohjaamalla kaavoitusta ja rakentamista sekä ranta-alueiden suunnittelua.

Natura 2000 -alueeseen kuuluminen ei ole esteenä vesistöä ympäröivän valuma-alueen maatalouden harjoittamiselle, eikä se lähtökohtaisesti rajoita metsätaloudellisia toimenpiteitä, kuten vesistöön rajautuvia hakkuita. Metsienkäytön vesiensuojelukysymyksiä voidaan kuitenkin tarkastella metsänkäyttö- ja ojitusilmoitusta koskevan menettelyn puitteissa. Alueella voidaan harjoittaa kalastukseen, kalakantojen hoitoon, luonnon virkistyskäyttöön ja metsästykseen liittyvää toimintaa, mikäli ne eivät heikennä suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Myös vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä toimenpiteitä voidaan tehdä, mikäli ne eivät merkityksellisesti heikennä niitä luontoarvoja, joiden vuoksi järvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon (Valtioneuvoston päätös YM/2018/82).

 EU:n jäsenvaltioiden tehtävänä on huolehtia, että Natura 2000 -alueen perusteena olevat suojeluarvot säilyvät. Natura 2000 -alueen luontoarvoihin merkittävästi vaikuttavia hankkeita arvioidaan joko luonnonsuojelulain mukaisella ilmoitusmenettelyllä tai Natura-arviomenettelyllä. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi vesirakentaminen ja rantojen ruoppaus sekä valuma-alueella tapahtuva ison karjasuojan tai navetan perustaminen, pellon ojitus ja salaojitus sekä metsämaiden kunnostusojitukset. Natura 2000 -alueen luonnonarvoja merkittävästi heikentäviksi ja sen vuoksi kiellettäviksi toiminnoiksi saattaa Natura 2000 -alueella tai sen lähiympäristössä muodostua muun muassa kaivostoiminta tai turvetuotanto (Valtioneuvoston päätös YM/2018/82).

 

Kuvasta käy ilmi, miten Pyhäjärven valuma-alue ja Natura 2000 -alue sijaitsevat toisiinsa nähden. SPA -alue (Special Protection Area) on Euroopan unionin lintudirektiivin tarkoittama erityissuojelualue, ja SAC (Special Areas of Conservation) on erityisten suojelutoimien alue. Lähde: Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2023